สื่อการเรียนรู้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (รายวิชาเพิ่มเติม)

ครูผู้สอน นายพิสุทธิ์ เศิกศิริ ครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร

ออกแบบปกเอกสาร ด้วย โปรแกรม PowerPoint :

ออกแบบปกเอกสาร ด้วย โปรแกรม Word :

ออกแบบปกเอกสาร ด้วย โปรแกรม Photoshop :

ออกแบบเว็บไซต์ | Adobe Dreamweaver | AppServ

ขอขอบคุณ สื่อ video อุทิศเพื่อการศึกษา : Wolf X Studio | อ.อภิวัฒน์ วงศ์กัณหา | Kru Boy Creator

crutommy.schoolkc.ac.th Admin page : นายพิสุทธิ์ เศิกศิริ
Contact : crutommy@gmail.com | ID_Line : crutommy | Tel : 081-360-752-0